Consideram que aquest és un marc normatiu imprescindible a partir del qual s'hauran de revisar les planificacions sectorials insulars de residus de cadascuna de les illes en vistes a  millorar significativament la gestió actual dels residus.

Han presentat una esmena parlamentària pràcticament calcada per permetre 400 cotxes on fa 2 mesos el Govern havia acordat eliminar l’aparcament i restaurar la zona

L'any passat ja ho denunciàrem a la pròpia administració perifèrica, obtenint per resposta que «sempre s'havia fet així».
Podria significar una situació de prevaricació administrativa.